Regranulaty
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009
z dnia 21 października 2009 r.
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia
zwierzęcego)
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 142/2011
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009
określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady
97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli
weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 19 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów
USTAWA
z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach
USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt